bgr01.jpg, 85kB

GEODET Ing. Pavla Brůhová

V oblasti katastru nemovitostí poskytujeme

 • geometrické plány pro vyznačení budovy
 • geometrické plány pro rozdělení pozemku
 • geometrické plány pro změnu hranice pozemku
 • geometrické plány pro průběh hranice určené soudem
 • geometrické plány pro vymezení rozsahu věcných břemen
 • geometrické plány pro vyznačení vodního díla
 • geometrické plány pro vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice
 • vytyčení hranic pozemku
 • geometrické plány pro oddělení parcel bývalého pozemkového katastru nebo grafických přídělů

V oblasti inženýrské geodézie poskytujeme

 • stavební zaměření
 • výškopisné a polohopisné zaměření
 • zaměření inženýrských sítí
 • vytyčovací práce spojené s výstavbou
 • zaměření skutečného provedení staveb
 • kontrolní zaměření skutečného stavu staveb, monitoring
 • výpočty a měření kubatur
 • vyhotovení základních map včetně jejich údržby